Release details

2018-05-22 22:30 CEST
  • Print
  • Share Share
se

Beslut av Clean Motion årsstämma 2018

Vid dagens årsstämma i Clean Motion AB fastställdes resultat- och balansräkningar för 2017 och beslutades om att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017. Styrelse valdes enligt beslutsförslag från styrelsen. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler.

Val av styrelse
Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson och Lennart Jeansson omvaldes till styrelseledamöter samt Anna Petré valdes till ny styrelseledamot.

Val av revisor
BDO med huvudansvarige Katarina Eklund valdes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen.
Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emission av aktier optioner och/eller konvertibler
Styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 9 000 000 aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie, teckningsoption och/eller konvertibel ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 i aktiebolagslagen eller att aktie, teckningsoption och/eller konvertibel ska tecknas med kvittningsrätt. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Lerum, 2018-05-22


För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Ankarcrona
Styrelseordförande, Clean Motion AB
Tel: +46 735 310 273
Email: niklas@cleanmotion.se

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se


Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

HUG#2194647